Samurai Sword Katana

Unokubi-zukuri

  • Real Hamon 1095 Japanese Samurai Sword Katana Clay Tempered Unokubi-zukuri Blade
  • 41 Japanese Samurai Shirasaya Sword Katana Clay Tempered Unokubi-zukuri Blade
  • Clay Tempered Unokubi-zukuri Blade Hualee Saya Japanese Samurai Sword Katana